Je bekijkt nu Een update van belangrijke coronamaatregelen

Een update van belangrijke coronamaatregelen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (Tvl)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in de eerste twee kwartalen van 2021 aanzienlijk verhoogd. Eerder was de beperking tot de zwaarst getroffen sectoren al losgelaten, maar nu komen ook bedrijven met meer dan 250 werknemers in aanmerking voor de regeling. Ondernemers kunnen aanspraak maken op de TVL bij een omzetverlies van ten minste 30% (met 2019 als referentiejaar). Het vergoedingspercentage wordt daarbij verhoogd naar 85% in Q1 2021 en zelfs 100% in Q2 2021. Ook het maximaal te vergoeden bedrag gaat fors omhoog en komt uit op € 550.000 (voor bedrijven tot 250 werknemers) respectievelijk € 600.000 (voor bedrijven met meer dan 250 werknemers) per drie maanden. De aangekondigde wijzigingen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Voor ondernemingen die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart, komt er een afzonderlijke regeling die zoveel mogelijk gebaseerd is op de TVL. Deze ondernemers komen namelijk niet in aanmerking voor de reguliere TVL, omdat zij in 2019 geen referentieomzet hebben behaald ten opzichte waarvan het omzetverlies kan worden beoordeeld. De regeling moet nog worden uitgewerkt en zal naar verwachting in april of mei 2021 worden opengesteld.

Voorraadvergoeding Gesloten Detailhandel

De voorraadvergoeding voor detailhandel die als gevolg van de lockdown met onverkoopbare voorraad zit, wordt verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2021. Tevens wordt de vergoeding verhoogd tot 21% van het TVL-percentage (85%). Dat komt neer op een vergoeding van 17,85% van het geleden omzetverlies (21% x 85%). De vergoeding hoeft overigens niet afzonderlijk te worden aangevraagd, maar maakt onderdeel uit van de TVL. De maximale voorraadsubsidie wordt verhoogd naar € 300.000.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Voor Werkgelegenheid (Now 3)

Ondernemingen die in aanmerking komen voor NOW3 is de eerder aangekondigde aanscherping van de NOW-voorwaarden voor de eerste twee kwartalen 2021 losgelaten. Dit betekent dat een verwacht omzetverlies van ten minste 20% volstaat en dat een werkgever de loonsom met maximaal 10% mag verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uiteindelijke vaststelling van de subsidie. Het vergoedingspercentage wordt zelfs verhoogd van 80% naar 85%. Aanvraag van NOW voor de maanden april, mei en juni 2021 kan vermoedelijk vanaf 17 mei 2021 weer een aanvraag worden ingediend.

Inkomensondersteuning Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, kunnen bij hun gemeente door middel van een versnelde procedure inkomensondersteuning krijgen. Deze zogenoemde TOZO-regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Eerder kondigde het kabinet aan dat per 1 april 2021 een vermogenstoets zou worden ingevoerd. Die vindt echter geen doorgang. Verder wordt het mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand inkomensondersteuning aan te vragen.

Uitstel Van Betaling

De termijn waarbinnen bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen een verzoek kunnen indienen om uitstel van betaling te verlenen, of eerder verleend uitstel te verlengen, is met drie maanden opgeschoven tot 1 juli 2021. Als reeds eerder een verlenging van het uitstel is toegekend, dan loopt dit nu automatisch door tot 1 juli 2021. Nieuw opkomende verplichtingen na die datum moeten op de gebruikelijke wijze worden nagekomen. Anders komt de betalingsregeling in gevaar.

De aanvangsdatum van die betalingsregeling is 1 oktober 2021. Vanaf die datum moeten ondernemers de onder het uitstel opgebouwde belastingschuld binnen 36 maanden in gelijke maandelijkse termijnen gaan aflossen. De belastingdienst zal te zijner tijd een gedetailleerde betalingsregeling voorstellen. Daarbij hoeft geen zekerheid te worden gesteld. Belastingteruggaven zullen in principe niet worden verrekend met schulden die onder de aflossingsregeling vallen.

Mocht dit niet afdoende blijken, dan zou een ondernemer een beroep kunnen doen op het zogenoemde Time Out Arrangement (TOA). Ingediende saneringsverzoeken zullen welwillend worden beoordeeld door de belastingdienst. Ook wordt een nieuwe kredietfaciliteit in het leven geroepen voor ondernemers die een doorstart willen maken (TOA-krediet).

Fiscale Maatregelen

Het kabinet heeft ook een aantal andere fiscale maatregelen verlengd, zij het soms onder aangepaste voorwaarden. Het gaat hierbij onder meer om het volgende:

  • Het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden voor zijn vennootschap verricht mag ook in 2021 naar evenredigheid worden verlaagd. Dan moet wel sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%, beoordeeld ten opzichte van het jaar 2019. De overige voorwaarden om voor deze goedkeuring in aanmerking te komen, zijn ongewijzigd.
  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Evenals in 2020 geldt dit jaar tot een loonsom van € 400.000 een vrije ruimte van 3%. Ook mogen per 13 maart 2020 bestaande vaste reiskostenvergoeding tot 1 april 2021 onbelast blijven. Voor de periode na de coronacrisis onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om tot een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten te komen.
  • Het urencriterium, waaraan moet worden voldaan om de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting te kunnen toepassen, wordt ook in 2021 versoepeld. Ondernemers worden verondersteld in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ten minste 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed.
  • In de inkomstenbelasting blijft het recht op renteaftrek voor eigenwoningschulden bestaan voor belastingplichtigen die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze krijgen en daardoor niet aan de aflossingseis voldoen.
  • Het btw-nultarief op mondkapjes, COVID-19 vaccins en testkits wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Overige Niet-Fiscale Maatregelen

Het aangekondigde steunpakket bevat ook verschillende sectorspecifieke maatregelen. Zo komt er een garantieregeling voor de evenementensector en wordt het bestaande steunpakket voor de sportsector en de cultuursector verlengd.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een van de andere regelingen, neem dan  contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Geef een antwoord