Je bekijkt nu Denk aan de verplichte RI&E

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat je als werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers. Deze wet verplicht je om een zo goed mogelijke arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Dat betekent dat je regelmatig dit beleid moet toetsen aan de ervaringen die je hebt opgedaan. En dat kan weer tot gevolg hebben dat je maatregelen die je op basis van je beleid hebt genomen, vanwege je ervaringen zult moeten aanpassen.
Onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid is een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die voor werknemers aan de arbeid zijn verbonden. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) leg je schriftelijk vast. De RI&E moet naast een beschrijving van de gevaren ook de risicobeperkende maatregelen bevatten die je neemt of hebt genomen. De RI&E pas je dus aan zo dikwijls als je opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven. Een voorbeeld van een omstandigheid die leidt tot aanpassing van de RI&E is de invoering van hybride of thuiswerken.

Voorbeeld RI&E

Veelal hebben brancheorganisaties voorbeelden ontwikkeld voor het opstellen van een RI&E. Deze zijn dan afgestemd op veel voorkomende risico’s in de betreffende branche. Als alternatief kun je ook gebruik maken van het algemene MKB RI&E-voorbeeld bij het zogenoemde Steunpunt RI&E: https://www.rie.nl/instrumenten/algemene-mkb-rie/. Dit steunpunt bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI en VOB. Je dient je opgemaakte RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde persoon of arbodienst. De verplichte toetsing geldt alleen als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt. Bij 25 of minder werknemers dien je wel gebruik te maken van een goedgekeurd RI&E-voorbeeld om geen verplichte toetsing te moeten laten uitvoeren.

Controle

De Inspectie SZW controleert op naleving van de Arbowetgeving. Onderdeel van die controle is de aanwezigheid van een RI&E met het bijbehorende plan van aanpak. Het ontbreken daarvan of het niet op orde hebben van de RI&E is een overtreding die kan worden beboet. De hoogte van de boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het normbedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 3.000. De op te leggen boete is een percentage van het normbedrag. Dat begint bij 10% voor werkgevers met 1 tot 4 werknemers en loopt op tot 100% bij 500 of meer werknemers.

Geef een antwoord