Je bekijkt nu Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

Wellicht is een praktijk- of werkleerplaats interessant voor u. Het biedt namelijk verschillende voordelen voor uw onderneming:

  • U vindt potentiële medewerkers
  • U versterkt de leercultuur in uw onderneming en werkt aan competenties van medewerkers (zoals mentoren)
  • U ontdekt, ontwikkelt en versterkt waardevolle competenties in uw bedrijf.

Een praktijk- of werkleerplaats biedt u ook mogelijkheden gebruik te kunnen maken van de Subsidieregeling Praktijkleren.

De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat uw leerbedrijf een BBL-student begeleidt (Beroeps Begeleidende Leerweg). Om een leerbedrijf te worden – mocht u dat nog niet zijn – verwijzen wij u naar de website van de Samenwerkingsorganisatie  Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB): https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden. Hier kunt u een erkenningsaanvraag indienen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Let wel: u vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Budget

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een jaarlijkse subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2020 is als volgt:

Categorie                                                                        Bedrag

VMB/VSO/PRO                                                            € 1,3 miljoen
MBO                                                                               € 194,8 miljoen
HBO                                                                                € 4 miljoen
Promovendi/Toio’s                                                      € 2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt men het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt ook in de studiejaren 2020/2021 en 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (Kamer van Koophandel geregistreerd onder één van de SBI-codes voor de landbouw, horeca en recreatie) kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag krijgen. Hiervoor is € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Aanvragen

Een aanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren dient u voor 16 september 2020, 17:00 uur in bij https://mijn.rvo.nl/praktijkleren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 of hoger nodig.
Heeft u eerder een voorschotaanvraag ingediend? Dan dient u de definitieve aanvraag in, voor de volledige periode (studiejaar 2019-2020) waarin u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven. In deze aanvraag hoeft u geen rekening te houden met de ingediende voorschotaanvraag. Het uitbetaalde bedrag vanuit de voorschotregeling wordt automatisch in mindering gebracht op het subsidiebedrag van de reguliere aanvraag. Als u geen definitieve aanvraag indient, wordt het voorschotbedrag teruggevorderd.

Heeft u ondersteuning nodig voor de subsidieaanvraag, voor de aanvraag tot het zijn van een erkend leerbedrijf, of heeft u andere vragen, neem dan contact met mij op. Ik ben u graag van dienst.

Geef een antwoord