Je bekijkt nu Verlenging en uitbreiding noodpakket voor ondernemers 20 mei 2020

Verlenging en uitbreiding noodpakket voor ondernemers 20 mei 2020

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Mkb-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20 duizend euro voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing NOW-regeling

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

1.
Zo wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

2.
Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

3.
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

4.
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Verlenging en uitbreiding fiscale maatregelen

1.
Bijzonder uitstel van betaling

De periode waarin u als getroffen ondernemer bijzonder uitstel van betaling kunt aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeft u niet te betalen. U krijgt bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling.

2.
Uitstel langer dan 3 maanden

Bij een langer uitstel dan 3 maanden moet u verklaren dat u geen dividenden en bonussen uit zult keren of eigen aandelen zult inkopen.

3.
Belastingrente en invorderingsrente

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

4.
Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 september 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor ZZP’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en BTW-vrijstellingen.

5.
Naheffingsaanslag BTW-aangifte

De komende dagen ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de BTW-aangifte. Hebt u nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, maar wilt u dat wel doen, dan kan dat direct na ontvangst van de naheffingsaanslag. De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft u niet te betalen en u hoeft ook geen bezwaar te maken.

6.
BPM

Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de BPM aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei.

Geef een antwoord